Právní služby:

Poskytujeme kompletní právní servis v následujících oblastech práva:

- Právo občanské – právo občanské v sobě po rekodifikace účinné od 1.1.2014 zahrnuje množinu práv rodinných, dědických, věcných, závazkových a práv z deliktního jednání.
- V rámci závazkového práva se zabýváme sepisem smluv jak pro podnikající fyzické a právnické osoby, tak i pro osoby nepodnikající, a to jak smluv pojmenovaných (typicky např. smlouva kupní, o dílo, nájemní, výpůjčka apod.), tak i smluv, které nejsou v občanském zákoníku výslovně zakotveny. Zabýváme se poradenstvím a vymáháním nároků plynoucích ze smluv či ze zákona, postupy při nuceném vymáhání ať už úhrady dlužných částek či splnění jiných povinností nepeněžité povahy. V této souvislosti zastupujeme klienty před soudy, v rozhodčím, exekučním, insolvenčním řízení.
- Zabýváme se kompletním právním servisem spojeným s právem nemovitostí, tj. zejména smluvní dokumentace při prodeji/koupi nemovitosti, zástavě, nájmu, zřizování služebností apod. a to včetně zastupování před katastrálním úřadem. Provádíme úschovu peněz a listin. Zajišťujeme ověření podpisů účastníků smluvních vztahů.
- Zabýváme se právním poradenstvím a zastupováním ve sporech o náhradu škody.
- Zabýváme se právními službami v oblasti práva rodinného, a to jak u vztahů mezi manžely (tj. zejména rozvod manželství, manželské majetkové právo a vypořádání společného jmění manželů), tak vztahů mezi rodiči a dětmi (tj. zejména dohody či řízení před soudem ve věci výchovy a výživy nezletilých dětí a výživy dětí zletilých). Poskytujeme právní služby i ohledně vypořádání nesezdaného soužití či podílového spoluvlastnictví.

- Právo obchodní – právo obchodní je po rekodifikaci účinné od 1.1.2014 v podstatě právem korporátním, tj. upravujícím založení, vznik, fungování a zánik obchodních společností a družstev. Poskytujeme kompletní právní servis podnikatelům v souvislosti se zápisy a jejich změnami v obchodním rejstříku. Připravujeme podklady pro zasedání valných hromad společností. Současně poskytujeme právní pomoc v souvislosti se zápisem podnikatele v živnostenském rejstříku.
Zastupujeme akcionáře nebo společníky na valných hromadách společností.

- Právo pracovní – zajišťujeme právní pomocí zaměstnancům i zaměstnavatelům, připravujeme vnitřní předpisy zaměstnavatele.

- Právo insolvenční – poskytujeme právní pomoc věřitelům jak na úrovni insolvenčních návrhů, tak přihlášek pohledávek. Poskytujeme právní pomoc dlužníkům, zejména v oblasti oddlužení.
V případě návrhů na oddlužení fyzických osob je počínaje 1.7.2017 povinné zastoupení dlužníka při podání insolvenčního návrhu (nikoli zastupování v celém řízení). Mezi zákonem stanovené zástupce dlužníka patří i advokát, odměna za sepis insolvenčního návrhu je striktně dána právními předpisy a to částkou 4.000,-Kč u jednotlivců a 6.000,-Kč u manželů. S ohledem na časovou náročnost přípravy insolvenčních návrhů je kapacita přijmu nových klientů pro sepis návrhu na povolení oddlužení měsíčně omezena. Návrhy sepisujeme pouze dlužníkům, kteří jsou schopni předložit seznam všech svých věřitelů a výši dlužných částek.

- Právo cizinecké – v oblasti práva cizineckého poskytujeme právní služby a zastoupení klientů jak v rámci řízení o azyl, tak v řízeních podle zákona o pobytu cizinců.

- Ve všech výše uvedených oblastech práva současně zajišťujeme právní zastoupení klientů před soudy všech stupňů, včetně soudu Ústavního, případně v rámci rozhodčího řízení. Zastupujeme klienty ve správním řízení (zejména před katastrálními a živnostenskými úřady).